Nediscriminare și egalitate de șanse

 

DECLARATIE PRIVIND PROMOVAREA EGALITĂȚII  DE ȘANSE ȘI A NEDISCRIMINĂRII

Această declarație a fost elaborată în cadrul proiectului „Digiconstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor”- cod SMIS 143383 și are ca scop promovarea principiilor de nediscriminare și egalitate de șanse și asumarea acestor principii de către echipa de proiect.

Prin această declarație se urmărește promovarea temei secundare – Nediscriminare și a principiilor egalității de șanse, combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip.

Declarăm că pe toată perioada de derulare, în diversele stadii din ciclul de viață al proiectului, vom urmări respectarea legislației nationale și directivele/ tratatele Uniunii Europene privind egalitatea de șanse, cum ar fi:

 • Hotărârea nr. 237/24.03.2010 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 – 2012 şi a Planului general de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru perioada 2010 – 2012
 • Legea nr. 62/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii
 • Ordonanta 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
 • Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
 • Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, 2016- 2020;
 • Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
 • Tratatul privind Uniunea Europeană:
 • Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități:
 • Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică;
 • Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă;
 • Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă;
 • Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii.

Relevantă în această direcție este Art. 21.1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care pervede: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

 

Înscrie-te! Descoperă importanța strategică a talentului digital în era transformării digitale

Numărul de locuri este limitat.

Obține Informații Date de Contact